Ceisteanna Choitianta:    Leathnaigh thíos  


Is clár uathúil fónaice ar líne í SingFónaic atá deartha le haghaidh bunscoileanna, Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta. Spreagann SingFónaic páistí chun fónaic na Gaeilge a fhoghlaim.


Úsáidtear SingFónaic le ceangal Idirlíon. Is féidir leat SingFónaic a rochtain ar fhón póca, ríomhaire glúine, ríomhaire deisce agus ar thaibléad.


Is clár cuimsitheach fónaice í singFónaic a úsáideann cur chuige córasach chun dul i ngleic le léitheoireacht, scríbhneoireacht agus litriú na Gaeilge. Foghlaimíonn páistí na bunfuaimeanna Gaeilge tríd:
 1. An Aibítir Ghaelach
 2. Leibhéil fónaice
 3. Rainn
 4. Dánta
 5. Amhráin
 6. Cluichí
 7. Carachtair grinn
 8. Liostaí Deachtuithe
Cloiseann na páistí an spriocfhuaim atá á mhúineadh nuair a dhéantar cliceáil ar na graiféimí / siollaí / focail iomláin.

Chomh maith le sin tá clár SingFónaic idirghníomhach. Is féidir le páistí:
 1. cliceáil ar an spriocfhuaim ar an taibléad
 2. teacht suas chuig an clár bán/teilifís idirghníomhach chun an spriocfhuaim a chloisteáil

Molaimid 10-15 nóiméid a chaitheamh gach lá ar fhónaic na Gaeilge a mhúineadh agus a chleachtadh. Chuige seo tá leibhéil, rainn, dánta, amhráin, carachtair grinn, liostaí deachtuithe agus cluichí deartha againn chun aird agus suim na bpáistí a mhúscailt.


Bhí mé ag múineadh Rang a Trí le haghaidh cúpla bliain i scoil náisiúnta. Thug mé faoi deara nach raibh formhór na daltaí in ann na bunfuaimeanna Gaeilge a fhuaimniú i gceart mar shampla na fuaimeanna choitianta; ‘th’, ‘ch’, ‘sh’, ‘bh’. Bhí deacracht acu focail agus briathra coitianta a fhuaimniú i gceart i.e. thit, tháinig, chuaigh, chuala, sheas, shiúil etc.

Bhí na páistí ag baint úsáide as a stór fónaice Béarla nuair a rinne siad iarracht focail/briathra Gaeilge a dhíchódú. D’fhoilsigh an Roinn Oideachais Curaclam Teanga na Bunscoile i 2015. Cuirtear béim sa Churaclam Teanga Nua ar fhónaic agus ar fheasacht fóineolaíoch a mhúineadh do dhaltaí bunscoile ó na Naíonáin Bheaga suas go Rang a Sé.

Bheartaigh mé clár córasach fónaice Gaeilge a chruthú atá ailínithe leis an Curaclam Teanga Nua. Chuaigh mé i dteagmháil le foireann Fiontair Áitiúil Contae na Mí. Mhol siad dom staidéar píolóta a dhéanamh le trí bunscoil.

Siad na scoileanna a ghlac páirt sa staidéar píolóta ná:
 1. Scoil an Spiorad Naomh, Baile an Bhiataigh, Co. na Mí
 2. Scoil Naomh Muire, Dún Uabhair, Co. Lú
 3. Solas Chríost, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24
Mhair an staidéar píolóta ar feadh tréimhse 6 seachtaine ó mhí Eanáir 2019 go mí Feabhra 2019. Ghlac 16 múinteoir páirt sa staidéar píolóta agus seo cuid den aiseolas a fuair mé ar ais ag deireadh an tréimhse trialach:

Cliceáil anseo má tá tú ag iarraidh tuilleadh aiseolais ón staidéar píolóta a léamh >>>


Seo ceann de ceisteanna is coitianta a chuirtear orainn.


Molaimid aird a tharraingt ar mhúineadh fuaimeanna na hAibítire Gaelach ó na Naíonáin Bheaga suas go Rang a hAon.

Beidh na páistí in ann gach litir ón Aibítir Ghaelach a ainmniú agus a fhuaimniú. Tabhair faoi deara go mbeidh traschur teanga anseo - ón mBéarla go dtí an Ghaeilge.

Múintear 24 fuaimeanna san iomlán(‘Litir amháin, fuaim amháin’);
 • 14 consain
 • 5 gutaí gairid (a, o, u, i, e)
 • 5 gutaí fada (á, ó, ú, í, é)

Molaimid Leibhéal 1 (‘litir amháin, fuaim amháin’) a mhúineadh do Rang 1 suas go Rang a 2

Tá trí foleibhéil mar chuid de Leibhéal a 1:
 • Leibhéal 1 (a) - Focail Aonsiollacha
 • Leibhéal 1 (b) - Focail Aonsiollacha le consan sa bhreis
 • Leibhéal 1 (c) - Focail Ilsiollacha

Molaimid Leibhéal 2 (‘Dhá litir, fuaim amháin’) a mhúineadh do Rang 3 suas go Rang a 4)

Tá trí foleibhéil mar chuid de Leibhéal a 2:
 • Leibhéal 2 (a) - Na litreacha dúbailte (ll, nn, rr)
 • Leibhéal 2 (b) - Na fuaimeanna ‘bh’, ‘ch’, ‘dh’, ‘fh’, ‘gh’, ‘mh’, ‘ph’, ‘sh’, & ‘th’
 • Leibhéal 2 (c) - Na fuaimeanna ‘bhf’, ‘bp’, dt’, ‘gc’, ‘mb’, ‘nd’, ‘ng’ & ‘ts’

Molaimid Leibhéal 3 (‘Léirithe d’fhuaimeanna’) a mhúineadh do Rang 5 suas go Rang a 6)
 • Leibhéal 3 (a) - Na fuaimeanna d, n, s, t
 • Leibhéal 3 (b) - Léirithe de na consain b, d, d’, f, g, h, m, n
 • Leibhéal 3 (c) - Léirithe de na gutaí gairide - a, o, u, e, i
 • Leibhéal 3 (d) - Léirithe de na gutaí fada - á, ó, ú, é, í
 • Leibhéal 3 (e) - Patrúin mhinice - (e)ach(t), aith, án/an, (e)ann, eoir, ia, mhar, tar, uaIarrfaidh muid ar an múinteoir/príomhoide na sonraí seo a leanas a sheoladh ar aghaidh chugainn:
 1. Ainm an mhúinteora - Céad ainm agus Sloinne
 2. Seoladh ríomhphoist an mhúinteora (roghnaigh ríomhphost gur mhaith leat a úsáid le haghaidh SingFónaic)
Cruthóidh an stiúrthóir gréasáin pasfhocal uathúil do na múinteoir(í) go léir. Gheobhaidh an múinteoir/síntiúsóir a sonraí logáil isteach i ríomhphost.
Seol ríomhphost chuig agus beimid i dteagmháil leat.


Is féidir. Ritheann an ceadúnas SingFónaic ón lá go ndéanann tú síntiús go dtí an bhliain dár gcionn i.e. tréimhse 365 lá.


Seol ríomhphost chuig má tá aon cheist(eanna) agat faoi SingFónaic.

Táimid lán sásta glacadh le haiseolas ar bith ó sibhse na húsáideoirí!